کارگاه مثلث استراتژی های بازاریابی با تدریس دکتر وحید ناصحی فر

جمعه 7 خرداد 1395 از ساعت 9 الی 13 در مدرسه کسب و کار بن ژیوار