کارگاه تخصصی نگارش قراردادهای تجاری از منظر حقوقی- مدرس دکتر مافی