با منطق فازی و ابداعگر ایرانی آن دکتر لطفی زاده آشنا شوید