سریال مد من قسمت بیست و یکم، اخراج محترمانه | علیجاه شهربانویی