سمینار رایگان کسب و کار برای یک عمر

زمان: پنجشنبه 13 اسفند 94 از ساعت 16 الی 19 در سالن همایش های مدرسه کسب و کار بن ژیوار
با ارائه گواهی نامه حضور از سوی مدرسه کسب و کار بن ژیوار