چشم‌اندازی جدید از رهبری سازمانی

چه چیزی باعث می‌شود برخی مدیران شکست بخورند و برخی پیروز باشند؟