رقابت‌پذیری در خرده فروشی ها؛ فرصت ها و چالش هایی برای توسعه کسب و کار