تی بی دبلیو اِی ، شرکتی ساختار شکن با مشتریان سرشناس