برای نهادینه‌کردن تغییرات در سازمان به عوامل نامرئی توجه کنید