بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری و تاثیر آن بر بهره وری نیروی انسانی

به قلم پروفسور دکتر محمود ساعتچی