"درک اهمیت بازاریابی در دوران پسا تحریم برای شرکت های ایرانی دیگر یک گزینه نیست؛ یک الزام است!"