اهداف اساسی سازمان ها در بازاریابی

برگرفته از کتاب مباحث منتخب بازاریابی- نوشته دکتر بابک بهبودی، مدیر علمی و عضو هیئت موسس مدرسه کسب و کار بن ژیوار