الگوهای نوین بازاریابی و فروش

از Eco Mall تا فروشگاه های اشتراک کالا، الگوهای نوینی در بازاریابی و فروش دنیای بازاریابی و فروش را متحول می نمایند