آسیب شناسی تبلیغات در ایران – قسمت اول – تخفیف یا تخریب؟