کارگاه یکروزه «استراتژی اقیانوس آبی» به همت دکتر عباس سلمانپور

برنامه و استراتژی شما شرکت و سازمان شما برای سال 1395 چیست؟