کارگاه بررسی آگهی های تلویزیونی از منظر نشانه شناسی و نقد ادبی