سمینار یکروزه چگونه سازمان خود را محور استراتژی قرار دهیم

مدرس دکتر عباس سلمانپور، دکترای مدیریت استراتژیک، مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه وزارت امور خارجه